Adatvédelmi Tájékoztató

1. Bevezetés

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek, személyes adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Verebélyi Vilmosné
Székhely: 8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 12.
Web: www.williamshaus.hu
Email: hello@williamshaus.hu
Tel.: +36 83 341 567

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

2. Adatkezelési irányelveink

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és a kezelt adatok köre csak a szükséges mértékű.

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.

3. Fogalommeghatározások

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4. Adatkezelési célok

4.1. Weboldalon történő kapcsolatfelvétel

Amennyiben az érintett a weboldalunkon keresztül kapcsolatba kíván velünk lépni, vagy árajánlatot szeretne kérni, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Kezelt adatok köre és célja:

 • Név: Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál.
 • E-mail cím: Kapcsolattartási célokat szolgál. A kérésével kapcsolatban erre a címre válaszolunk.
 • Telefonszám: Kapcsolattartási célokat szolgál. A kérésével kapcsolatban ezen a számon fogjuk megkeresni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés jogalapja, ha az ajánlatkérést, illetve kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatás igénybevételére sor kerül: a szerződés teljesítése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A weboldalon történő kapcsolatfelvétel nem kötelező. Ön dönthet úgy is, hogy az elérhetőségeinknél megadott más csatornán keres meg minket. Így Ön szabadon dönt arról, hogy ezt a kapcsolatfelvételt választja és a személyes adatainak kezeléséhez ilyen célból hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama: az ajánlatkéréstől, illetve a kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.

Az adatkezelés időtartama, ha az ajánlatkérést, illetve kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatás igénybevételére sor kerül: a szolgáltatásnyújtástól számított 5 (öt) év; esetleges szerződésszegés esetén a szolgáltatásnyújtás elmaradásától, illetve jogvita esetén az érintett által vélt hibás teljesítéstől számított 5 (öt) év.

Az adatok törlése a törvényi határidő lejártát követően lehetséges. Adatai törlését a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben kérheti. A határidő előtt nem lehetséges az adatok törlése.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe melynek részleteiről az 5. pontban tájékozódhat.

4.2. Hírlevél feliratkozás

Amennyiben az érintett igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Kezelt adatok köre és célja:

 • Név: Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál.
 • E-mail: Kapcsolattartási célokat szolgál. Erre a címre küldjük a hírlevelet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A weboldalon a hírlevél feliratkozás nem kötelező.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, bármelyik levelünk alján található leiratkozás gombra kattintva.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe melynek részleteiről az 5. pontban tájékozódhat.

4.3. Foglalás a weboldalon

Amennyiben az érintett igénybe kívánja venni az Adatkezelő szolgáltatásait, szükséges a kért személyes adatok megadása.

Kezelt adatok köre és célja:

 • Név: Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál.
 • E-mail cím: Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál. A kérésével kapcsolatban erre a címre válaszolunk.
 • Telefonszám: Kapcsolattartási célokat szolgál.
 • Lakcím: Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál. (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez, illetve jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásnyújtástól számított 5 (öt) év;

Az adatok törlése a törvényi határidő lejártát követően lehetséges. Adatai törlését a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben kérheti. A határidő előtt nem lehetséges az adatok törlése.

Az adatok kezelésénél a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe melynek részleteiről az 5. pontban tájékozódhat.

4.4. Sütik (cookie-k)

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését. A sütik kis méretű adatfájlok, amelyet a weboldal helyez el az Ön böngészésre használt eszközén. A sütik elmentik a böngészési adatokat, így weboldalunk következő meglátogatásakor oldalunk felismeri az Ön böngészőjét és kényelmesebbé teheti az Ön számára oldalunk használatát. Emellett segíti egyes funkciók biztosítását, zavartalan működését, szolgáltatásaink biztonságának megőrzését és honlapunk továbbfejlesztését.

Önnek lehetősége van a sütik letiltására és a sütibeállítások módosítására. Ezt a sütik elfogadásakor a felbukkanó ablakban, vagy böngészője Sütibeállításaiban teheti meg.

4.5. Analitika és marketing

Google Analytics:
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A bővítmény sütijei csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett azt engedélyezi. A rendszer a hozzájárulást követően naplózza az alábbi adatokat:

 • a felhasználó számítógépének IP-címe;
 • a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa;
 • a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása.

További adatvédelmi irányelvek a Google szolgáltatásairól: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Az adatkezelés időtartama: Az utolsó weboldal látogatástól számított 14 hónap.

5. Az adatkezelés biztonsága, adatfeldolgozók

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a Szolgáltató székhelyén, valamint Tárhely szolgáltatónál találhatók meg.

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató:

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Adószám: 14671858-2-41
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Email cím: info@rackforest.hu

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

Ilyen irányú megkeresése esetén haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségek egyikére tájékoztatást küldünk.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ilyen irányú megkeresése esetén haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségek egyikére tájékoztatást küldünk.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az előzőleg megállapítottak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés jogi vagy egyéb okokból kifolyólag szükséges.

A törlési kérelmet a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ön által megadott elérhetőségek egyikére tájékoztatást küldünk.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az előzőek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az ilyen irányú kérelmet a benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ön által megadott elérhetőségek egyikére tájékoztatást küldünk.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ön által megadott elérhetőségek egyikére tájékoztatást küldünk.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: https://naih.hu

https://naih.hu

Kelt: Hévíz, 2020. 08. 12.